Deze overeenkomst is van toepassing tussen het COSH! platform (CoCreate Good Life BVBA), Unigift BVBA en de handelszaken die zich via het Google formulier aansluiten.

Artikel 1: Doelstelling

Om de kleine handelszaken met een ecologisch en duurzaam aanbod te stimuleren wordt de COSH! Conscious Shopping Gift Card in het leven geroepen. De COSH! Conscious Shopping Gift Card is een geschenkbon die werkt via een digitaal cadeaubonsysteem zodat de werklast voor handelaars tot een minimum wordt beperkt.

Artikel 2: Algemeen

Dit reglement regelt de rechten en plichten van COSH!, de deelnemende ondernemer en Unigift. Unigift is de partner die de digitale cadeaubon technisch ondersteunt.

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

3.1 Volgende ondernemingen kunnen deelnemen aan de COSH! Gift Card:

- Ondernemingen die door middel van hun COSH!-lidmaatschap bij COSH! aangesloten zijn, en aldus jaarlijks gescreened worden op hun duurzaamheid.

3.2 Elke ondernemer kiest vrij om al dan niet deel te nemen. Wie beslist om deel te nemen, dient het deelnemingsformulier volledig in te vullen en stelt zich hiermee akkoord met dit reglement. Het deelnameformulier is beschikbaar op cosh.eco of kan opgevraagd worden via mail naar [email protected]

3.3 Elke deelnemende onderneming is verplicht om elke geldige COSH! Gift Card die wordt aangeboden door een klant, steeds te aanvaarden. Deelnemende ondernemingen engageren zich bovendien om zich kenbaar te maken via een etalagesticker die ter beschikking gesteld wordt. Hun gegevens kunnen bovendien gepubliceerd worden in het kader van promocampagnes voor de COSH! Gift Card.

3.4 De COSH! Gift Card mag enkel aanvaard worden door ondernemers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, het deelnameformulier hebben ingevuld en na ontvangst van de account voor de Code kassa webapplicatie om de COSH! Gift Card te ontwaarden. De Code kassa web applicatie laat toe na te gaan dat een cadeaubon geldig is. Een handleiding wordt aan elke deelnemer gemaild.

3.6 Elke bon bevat een unieke code. Bij ontvangst van de cadeaubon kan deze code eenvoudig geverifieerd worden (via de codekassa). Dit resulteert automatisch

In de uitbetaling van het geld (min 8% werkingskosten) op de rekening van de betreffende ondernemer.

3.6 De deelnemende ondernemer verbindt er zich toe om eventuele wijzigingen over zijn zaak onverwijld schriftelijk te melden aan …, zoals bijv. wijzigingen van adres, rekeningnummer, overname, stopzetting,…)

3.7 Elke deelnemende ondernemer kan steeds beslissen om uit te schrijven op het cadeaubonsysteem van de COSH! Gift Card. Dit kan mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand en gebeurt via mail naar [email protected]

3.8 Cosh en Unigift kunnen een deelnemende ondernemer met onmiddellijke ingang uitsluiten zonder recht op een schadevergoeding:

- ingeval de verplichtingen in dit reglement niet worden nageleefd,

- ingeval van vervalsing, bedrog, fraude,

- stopzetting of faillissement zonder dat COSH! hierover werd ingelicht.

Artikel 4: De COSH! Gift Card aankopen

4.1 Elke COSH! Gift Card draagt een unieke code bestaande uit 16 cijfers en een QR-code die beiden fraudeveilig zijn volgens het digitale cadeaubonsysteem van de firma Unigift.

4.2 De COSH! Gift Card kan:

- in een verkooppunt aangekocht worden als cadeaukaart met geschenkenveloppe.

- online aangekocht worden via de website … mits onmiddellijke betaling in een gewenste waarde vanaf € 10,00. De COSH! Gift Card wordt dan onmiddellijk ready-to-print in pdf aangeboden en kan ook doorgemaild worden.

- door een bedrijf online besteld worden als cadeaukaart met geschenkenveloppe in een gewenste waarde vanaf € 10,00 en mits betaling op factuur. De cadeaukaart kan eventueel gepersonaliseerd worden (bijv. met een bedrijfslogo) mits bestelling van minimum 1000 euro.

- door een particulier online besteld worden als cadeaukaart met geschenkenveloppe in een gewenste waarde vanaf € 10,00 en mits onmiddellijke betaling online. De cadeaukaart kan in dit geval niet gepersonaliseerd worden. Voor de postverzending wordt een bijkomende kost van € 3,00 aangerekend. En wordt verzorgd door een maatwerkbedrijf.

4.3 De COSH! Gift Card is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

Artikel 5: De COSH! Gift Card als betaalmiddel

5.1 De COSH! Gift Card kan enkel als betaalmiddel aanvaard worden door deelnemende ondernemingen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden.

5.2 De deelnemende ondernemingen zijn steeds raadpleegbaar op cosh.eco. De COSH! Gift Card kan niet ingeruild worden voor cash geld.

5.3 De COSH! Gift Card kan gedeeltelijk ontwaard worden.

Artikel 6: Ontwaarding van de COSH! Gift Card door de deelnemende ondernemer

6.1 De deelnemende ondernemer dient de COSH! Gift Card onmiddellijk bij ontvangst te ontwaarden in aanwezigheid van de klant via de Code kassa web applicatie, zoniet loopt hij het risico de (rest)waarde van de COSH! Gift Card niet terugbetaald te krijgen.

6.2 Een COSH! Gift Card die ongeldig is, mag niet aanvaard worden als betaalmiddel. De ondernemer licht de klant hierover onmiddellijk in. De ondernemer kan de geldigheid controleren via de Code kassa web applicatie.

6.3 Deelnemende ondernemers baseren zich voor het beoordelen van de geldigheid van de COSH! Gift Card niet op de vervaldatum aangebracht met stempel of handgeschreven, maar wel steeds op de Code kassa web applicatie en de vervaldatum raadpleegbaar op cosh.eu.

6.4 Klanten met een ongeldige COSH! Gift Card kunnen zich ingeval van bijkomende vragen wenden tot de Unigift BV via [email protected]

Artikel 7: Terugbetaling van de COSH! Gift Card aan de deelnemende onderneming

7.1 Enkel geldige COSH! Gift Cards geven recht op terugbetaling van de (rest)waarde. Indien het bedrag van de COSH! Gift Card (of een deel ervan) reeds aan een andere deelnemende ondernemer werd uitbetaald, dan kan de (rest)waarde niet terugbetaald worden. Unigift levert hiertoe het nodige bewijs.

7.2 Correct ontwaarde COSH! Gift Cards creëren een automatisch betalingsverzoek en geven recht op terugbetaling van de ontwaarde (rest)waarde binnen de 5 werkdagen via overschrijving op de rekening van de deelnemende ondernemer.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 COSH! en Unigift zijn in geen geval aansprakelijk voor (on)rechtstreekse schade wegens tijdelijke defecten of onderbrekingen of wegens vertragingen in het opnemen van hun verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een latere levering wegens omstandigheden buiten hun wil (zoals bijvoorbeeld een staking).

8.2 COSH! en Unigift kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor vervalsing of fraude met COSH! Gift Cards en de ontwaardingssystemen en onderneemt het mogelijke om ze zo snel als mogelijk te stoppen zodra ze ontdekt werden. In voorkomend geval kan COSH! en Unigift de werking van het cadeaubonsysteem eenzijdig schorsen zonder recht op schadevergoeding met het oog op het beveiligen van voormeld systeem. De deelnemende ondernemers worden hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.

8.3 Indien een deelnemende ondernemer een vermoeden van vervalsing of fraude met de COSH! Gift Card heeft, zal hij / zij dit onverwijld meedelen aan COSH! en/of Unigift.