20 april 2019

Algemene voorwaarden COSH!

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. “COSH!”, “wij”, “ons”, “onze” : COCREATE GOOD LIFE bvba, met ondernemingsnummer BE 0697.686.059, in de hoedanigheid van eigenaar van de merknaam COSH! en beheerder van de Website https://cosh.eco en het Platform ‘COSH!’.
 2. “Website” : de website die te bereiken is via de domeinnaam https://cosh.eco als ook alle aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.
 3. “Platform” : ons online portaal ‘COSH’ – met inbegrip van de Website, de onderliggende systemen, hardware en software – waartoe Gebruikers toegang hebben en via dewelke wij onze diensten aan Gebruikers leveren. Die diensten zijn gericht op het toeleiden van Shoppers naar duurzamere keuzes van Producten, Kledingmerken en/of hun Retailers, zoals omschreven in artikel 3.
 4. “Product” : kleding, kledingsaccessoires, cosmetica, stoffen en aanverwante producten.
 5. “Shopper” : elke persoon die het Platform gebruikt in zijn zoektocht naar informatie over duurzamere keuzes van Producten, Kledingmerken en/of hun Retailers. Shoppers kunnen het Platform gratis gebruiken.
 6. “Retailer” : een onderneming die Producten aanbiedt aan consumenten, via tijdelijke of permanente fysieke verkooppunten en/of verkoop op afstand, en die gebruik maakt van de diensten van COSH!
 7. “Kledingmerk” : een onderneming die onder een bepaalde handels- en/of merknaam Producten produceert ten behoeve van Retailers, ongeacht of men de Producten zelf commercialiseert of laat commercialiseren en ongeacht of men tevens Retailer is. Een Kledingmerk maakt niet noodzakelijk zelf gebruik van de diensten van COSH!. Indien een Kledingmerk gebruik maakt van de diensten van COSH!, is het gebonden door de bepalingen van deze Voorwaarden.
 8. “Gebruiker”, “u”, “uw” : Shoppers, Kledingmerken, Retailers en andere personen die gebruik maken van het Platform.
 9. “Freemium” : gratis formule die Retailers toegang geeft tot een minimaal aantal diensten van het Platform.
 10. “Silver” : betalende formule die Retailers toegang geeft tot basisdiensten van het Platform. Retailers met twee of meer vestigingseenheden en/of een vloeroppervlakte van 100m2 of meer kunnen hier niet op intekenen.
 11. “Gold” : betalende formule die Retailers toegang geeft tot uitgebreidere diensten dan de Silver formule. Retailers met vier of meer vestigingseenheden, en/of meer dan 30 Kledingmerken in portfolio, en/of een vloeroppervlakte van 100m2 per filiaal of meer kunnen hier niet op intekenen.
 12. “Platinum” : betalende formule die Retailers toegang geeft tot de meest uitgebreide diensten van het Platform.
 13. “Retailer Pagina” : de pagina op het Platform met informatie over een bepaalde Retailer.
 14. “Merk Pagina” : de pagina op het Platform met informatie over een bepaald Kledingmerk.
 15. Self-assessment”: de procedure waarbij een Kledingmerk vrijwillig en op erewoord een vaste vragenlijst van COSH! invult inzake zijn aankoop en gebruik van materialen, productiemethoden, productielocaties, transparante en waarheidsgetrouwe duurzaamheidscommunicatie, en interesse aangeeft om nieuwsbrieven te ontvangen aangaande [MOU1] website adviezen en structuur, als adviesverlening over storytelling, socialmedia en algemene communicatie. [FD2]
 16. "Voorwaarden" : deze algemene voorwaarden.
 17. “Intellectuele Eigendomsrechten” : alle merken, logo's[NdS3] [FD4] , handelsmerken, internetdomeinnamen, tekeningen en modellen, octrooien, auteursrechten (ook op software) en morele rechten, rechten m.b.t. databanken, topografieën van halfgeleiderproducten (“chips”), knowhow en andere rechten, evenals alle andere industriële en intellectuele rechten, ongeacht of ze al dan niet zijn geregistreerd en met inbegrip van lopende registraties en alle gelijkwaardige rechten of beschermingsmiddelen die een vergelijkbaar resultaat opleveren waar ook ter wereld.

Artikel 2 – Toepassingsgebied en algemene bepalingen

§ 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen tussen ons en u als Gebruiker. Voor diensten en consultancy aan Kledingmerken en/of Retailers, die niet expliciet bedoeld zijn in deze Voorwaarden, gelden bijkomen de Algemene Voorwaarden Consultancy, raadpleegbaar via deze link https://cosh.eco/nl/algemene-voorwaarden-consultancy

§ 2. Door het Platform te gebruiken en u desgevallend te registreren, erkent u deze Voorwaarden en de Privacyverklaring zonder voorbehoud te hebben gelezen en te hebben aanvaard. De Privacyverklaring is raadpleegbaar op https://cosh.eco/nl/privacy.

§ 3. De algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 4. Betalende dienstverlening via het Platform is uitsluitend bedoeld voor gebruik voor ondernemingsdoeleinden en is niet bedoeld voor consumenten. De Gebruikers leven de wettelijke verplichtingen (van onder meer fiscaal, sociaal, en economisch recht) na die voortvloeien uit het gebruik dat zij maken van het Platform en de gelden die zij als (in)direct gevolg hiervan betalen of ontvangen.

§ 5. Andersluidende voorwaarden zijn enkel van toepassing indien beide partijen gebonden zijn door een schriftelijke bijzondere overeenkomst die expliciet en ondubbelzinnig aangeeft dat de partijen deze Voorwaarden willen wijzigen of vervangen.

§ 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of anderszins niet van toepassing kan zijn, blijven de partijen onverminderd gebonden door de overige voorwaarden. De partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, die zoveel als wettelijk mogelijk is de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling herneemt.

§ 7. Het feit dat COSH! op een gegeven ogenblik geen aanspraak maakt op de naleving van één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking vanwege COSH! om zich later erop te beroepen.

§ 8. COSH! heeft te allen tijde het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Zulke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Gebruikers, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging via het Platform, de Website en/of e-mail. Deze termijn kan ingekort worden in dringende gevallen, zoals onder meer (dreigend) misbruik, overheidshandelingen of overmacht.

Als een Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij COSH! daarvan schriftelijk op de hoogte stellen binnen de voornoemde termijn en het gebruik van het Platform te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden.

§ 9. Alle rechten, zoals bedongen in deze Voorwaarden en in eventuele bijzondere overeenkomsten met de Gebruiker, worden evenzeer bedongen ten behoeve van tussenpersonen en derden die door of namens COSH! worden ingeschakeld.

§ 10. Een Gebruiker kan zijn rechten en/of verplichtingen ten opzichte van COSH! niet overdragen aan een derde zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

§ 11. De contractuele relatie tussen COSH! en een Gebruiker zal beheerst worden door het Belgische recht en alleen de rechtbanken van Gent, afdeling Brugge zijn bevoegd over onenigheden en geschillen, voortvloeiende uit deze Voorwaarden.

§ 12. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een eventuele vertaling ervan, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 3 – De rol van COSH!

§ 1. COSH! Is een onafhankelijk platform dat Kledingmerken indeelt volgens duurzaamheidsaspecten en die de Kledingmerken beknopt beschrijft. De informatie die COSH! weergeeft, is gebaseerd op verschillende elementen zoals onder meer: door Kledingmerken aangeleverde informatie via een self-assessment, verificatie van deze labels waar mogelijk, feedback van derdenorganisaties, informatie te vinden op de website van de Kledingmerken.

§ 2. COSH! heeft als doelstelling Shoppers te begeleiden in de overschakeling van ‘gewoon’ shoppen, naar duurzaam shoppen. COSH! wil zoekende consumenten en Shoppers toeleiden naar duurzamere Kledingmerken en Retailers. COSH! wil onafhankelijk en transparant advies verlenen over hoe duurzaam een Kledingmerk al dan niet is. Zo moet een Shopper die minder vertrouwd is met duurzame keuzes niet zelf alle opzoekwerken, duurzaamheidsbenchmarking en afwegingen uitvoeren.

§ 3. COSH! spant zich zoveel mogelijk in om onderzoek te doen naar duurzame oorsprong van Producten en baseert zich op algemene wetenschappelijke en journalistieke publicaties. COSH! is hierbij echter afhankelijk van publiek beschikbare informatie (vb. op het internet) en kan om die reden geen enkele garantie bieden ter zake, noch is COSH! hiervoor aansprakelijk. COSH! staat steeds open voor onderbouwde en constructieve feedback, alsook samenwerking met diverse organisaties die de doelstellingen van COSH! onderschrijven.

§ 4. COSH! heeft slechts een informerende en adviserende rol. Bijgevolg zijn wij geen partij bij transacties en/of overeenkomsten tussen Shoppers en Retailers en/of Kledingmerken, noch zijn wij een webwinkel, auditbureau, Kledingmerk, Retailer, NGO, overheidsinstantie, of iets van die aard.

Artikel 4 – De werkwijze van het Platform

§ 1. Shoppers kunnen inloggen op het Platform, waarna men door filters een overzicht kan vinden aan Kledingmerken met diverse duurzaamheidsaspecten. Bovendien kunnen Shoppers heel snel op een kaartweergave zien op welke locaties de Kledingmerken zich bevinden. Shoppers kunnen Retailers aanvinken, om nadien een persoonlijke shoppingtrip om maat af te printen, of om die bij mobiel inloggen te volgen.

§ 2. Retailers worden via een Retailer Pagina op het Platform weergegeven. Op de Retailer Pagina worden de door de Retailer aangeboden Kledingmerken weergegeven, met symbolen die hun duurzaamheidsaspecten beschrijven.

§ 3. Kledingmerken kunnen een Merk Pagina op COSH! krijgen door opname van een van hun Retailers (niet-deelnemend Kledingmerk), op vraag van Retailers die onderzoek doen om nieuwe merken in hun portfolio op te nemen, of door zichzelf te registreren via de Brandcall Pagina (deelnemend Kledingmerk). Een deelnemend Kledingmerk gaat een overeenkomst aan met COSH!, overeenkomstig artikel 8.

Artikel 5 – Relatie COSH! en Gebruiker

§ 1. Gebruikers garanderen dat zij bevoegd zijn om het Platform te gebruiken, dat zij maximaal één account per natuurlijk persoon of rechtspersoon zullen gebruiken, en deze account uitsluitend persoonlijk zullen gebruiken. Gebruikers garanderen bovendien dat zij zich bij het gebruiken van het Platform zullen houden aan de toepasselijke wetgeving en desgevallend deontologie.

§ 2. Gebruikers garanderen ten opzichte van elkaar en van COSH! dat de gegevens die zij opgeven, zoals onder meer hun (bedrijfs)naam, ondernemingsnummer en contactgegevens zoals e-mailadres verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Het gebruik van schuilnamen, aliases of nicknames is verboden.

Artikel 6 – Relatie COSH! en Shopper

§ 1. COSH! heeft te allen tijde het recht om (de inhoud van) zijn dienstverlening en Platform te wijzigen of te beëindigen zonder opgave van redenen. Shoppers aanvaarden bovendien dat COSH! het recht heeft om zonder opgave van redenen accounts, profielen of inhoud van Shoppers te verwijderen of te wijzigen, zoals onder meer bij schending van deze Voorwaarden, bij gebruik dat naar onze eigen inzichten niet overeenstemt met de doelstellingen van het Platform, zaken die onze reputatie kunnen schaden, evenals wanneer een Gebruiker langer dan 12 maanden geen gebruik maakte van het Platform.

§ 2. Indien een Shopper en een Retailer in een contractuele relatie treden, bijvoorbeeld de aankoop van producten bij de Retailer, dan is COSH! op geen enkele wijze partij noch betrokkene bij deze overeenkomst. COSH! is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangekochte producten, noch voor enige waarborgen, garanties, referenties, reclames, leveringstermijnen, openingstijden, betalingsvoorwaarden, en dergelijke.

Artikel 7 – Relatie COSH! en Retailer

§ 1. De overeenkomst tussen COSH! en een betalende Retailer treedt in werking op datum van haar elektronische of schriftelijke bevestiging, en geldt voor een initiële duur van 12 maanden volgend op de aanvangsdatum vermeld in deze overeenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende verlengperiodes van 12 maanden, tenzij één der partijen zich hiertegen verzet. Dit verzet moet gebeuren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, verzonden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële periode of een verlengperiode. In dat geval eindigt de overeenkomst op het einde van de lopende periode. De retailer is niet gerechtigd om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en COSH! zal desgevallend de gedwongen uitvoering nastreven.

§ 2. COSH! engageert zich om Retailer Pagina’s zo snel mogelijk te actualiseren, op basis van de gegevens en bestanden die Retailers haar aanleveren. Platinum en Gold abonnees kunnen hierbij worden voorgenomen, in die volgorde. COSH! biedt echter geen garanties ter zake, noch aanvaarden wij hiervoor enige aansprakelijkheid.

§ 3. De afbeeldingen die onderaan een Retailer Pagina worden weergegeven, zijn gekoppeld aan de Kledingmerken die de retailer aanbiedt en zijn niet noodzakelijk exclusief gelinkt aan een individuele Retailer. Een Retailer kan steeds aan COSH! melden dat een Kledingmerk nieuwe afbeeldingen ter beschikking stelt, of een update vragen overeenkomstig § 5.

§ 4. Retailers met een Gold- of Platinum-abonnement kunnen een eenmalige kortingsbon op de Retailer Pagina toevoegen (of laten toevoegen, indien zij hiertoe niet de nodige rechten hebben op het Platform). Shoppers kunnen deze eenmalige kortingsbon gebruiken bij hun eerste bezoek in één van de winkels van de Retailer. Het bedrag van de korting is ten laste van de Retailer en de Retailer dient zelf de kortingsvoorwaarden vast te leggen. COSH! aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

§ 5. Retailers met een Gold en Platinum abonnement kunnen per vestigingseenheid een maal per kalenderjaar vragen om de afbeeldingen voor de door hen verdeelde merken op de Merk Pagina te wijzigen, zonder bijkomende kosten volgens het aantal weergegeven in de Silver, Gold en Platinum formule. Vanaf de derde wijziging heeft COSH! het recht om een vergoeding aan te rekenen, volgens haar op dat moment geldende tarieven.

§ 6. COSH! engageert zich om aangesloten Retailers te vermelden op haar sociale media en online kanalen. COSH! plant deze vermeldingen in naar eigen inzicht en mogelijkheden. Platinum en Gold abonnees kunnen hierbij worden voorgenomen, in die volgorde. COSH! biedt echter geen garanties ter zake, en Retailers kunnen in geen geval rechten ontlenen aan enige mededelingen door COSH! in dat verband.

§ 7. Retailers aanvaarden dat hun positionering op het Platform afhankelijk is van diverse variabelen (zoals onder meer de Kledingmerken die zij aanbieden) en dat zij in dat verband geen rechten kunnen doen gelden.

§ 8. Retailers zijn verplicht om de openingsuren, contactgegevens, (niet langer) aangeboden Kledingmerken, ongebruikelijke sluitingsperiodes e.d.m. zo snel mogelijk en minstens halfjaarlijks te (laten) actualiseren op de Retailer Pagina. Dit onder meer om te vermijden dat een Shopper voor een gesloten deur staat. Op de datum van inwerkingtreding van deze Voorwaarden kan een Retailer zijn Retailer Pagina nog niet eigenhandig aanpassen en moeten updates voorlopig gebeuren in overleg met COSH!. Dit overleg gebeurt via [email protected]

§ 9. Retailers hebben verder de verplichting om de COSH! raamsticker en bijhorende QR-code op het raam van elke vestigingseenheid voorzien.

§ 10. Retailers kunnen per kalenderjaar een aantal Kledingmerken kosteloos laten toevoegen of herzien (herzien = COSH! vragen de duurzaamheid te heranalyseren, of foto’s opnieuw op te nemen, daar merk informatie automatisch weergegeven wordt op de desbetreffende retailer pagina’s. Voor een Silver Retailer is dit 1 Kledingmerk, voor een Gold Retailer zijn dit 3 Kledingmerken en voor een Platinum Retailer zijn dit 5 Kledingmerken. Toevoeging of herziening van een Kledingmerk is daarnaast steeds mogelijk mits vergoeding volgens de op dat moment geldende tarieven. De aanvraag tot toevoeging of herziening dient te gebeuren via [email protected].

§ 11. Retailers die niet-deelnemende Kledingmerken verdelen, kunnen COSH! vragen om dit merk te laten onderzoeken en/of op te nemen op het Platform.

Artikel 8 – Vestigingseenheden van een Retailer

§ 1. Betalende Retailers zijn gehouden om voor elk van hun vestigingseenheden op het Belgisch Grondgebied het maandelijks tarief te betalen, overeenkomstig artikel 10. De Retailer is verplicht om COSH! één maand op voorhand te informeren over het openen of sluiten van vestigingseenheden. Het maandtarief is verschuldigd voor de ganse maand waarin een vestigingseenheid actief werd. Het maandtarief is ook verschuldigd voor ganse maand waarin een vestigingseenheid sluit.

§ 2. Bij een tijdelijke sluiting van meer dan 60 opeenvolgende kalenderdagen, zal één maandtarief worden kwijtgescholden per periode van 60 dagen opeenvolgende sluiting. Het voormelde geldt op voorwaarde dat de Retailer COSH! minstens 30 kalenderdagen voor de sluiting en minstens 30 kalenderdagen vóór de heropening heeft geïnformeerd over het voornemen om te sluiten resp. heropenen.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel, kan COSH! zich baseren op de gegevens inzake vestigingseenheden zoals die blijken uit de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Artikel 9 – Relatie COSH! en Kledingmerk

§ 1. Tussen COSH! en een Kledingmerk komt enkel een overeenkomst tot stand indien het Kledingmerk zich registreert via de Brandcall Pagina. Het Kledingmerk kan dan een deelnemend Kledingmerk.

§ 2. Het deelnemend Kledingmerk dient een self-assessment uit te voeren en kan vervolgens een ‘geverifieerd’-label krijgen. Dit label verbetert de positie van het Kledingmerk op het Platform ten opzichte van niet-deelnemende Kledingmerken.

§ 3. Deelnemende Kledingmerken zijn verplicht om belangrijke wijzigingen m.b.t. de informatie in de Self-assessment onverwijld te melden aan COSH! en te laatste binnen de 15 dagen volgend op de wijziging. Verder zal het deelnemende Kledingmerk de informatie uit de Self-assessment actualiseren wanneer COSH! hen hierom verzoekt.

§ 4. Kledingmerken kunnen bovendien COSH! als keurmerk op hun eigen online kanalen benutten. Geverifieerde merken ontvangen een badge in de vorm van een html-code die ze in hun website footer kunnen toevoegen.

§ 5. Deelnemende Kledingmerken kunnen afbeeldingen bezorgen aan COSH! om te laten opnemen op de bijhorende Merk Pagina, in overeenstemming met artikel 13.

§ 6. Kledingmerken die geen Self-assessment uitvoeren, worden door COSH! onderzocht op basis van publiek beschikbare informatie, zoals informatie die het merk op haar website geeft of andere informatie uit betrouwbare internetbronnen. Ook informatie die COSH! verkrijgt van actievoerende organisaties (bijvoorbeeld Schone Kleren Campagne, Clean Clothes Campaign) die via hun netwerk wantoestanden of problemen met fabrieken ontdekken in productielanden, kan een impact hebben op de scores die COSH! toekent. COSH! zal aanklachten middenveld-, syndicale- en aanverwante organisaties nauwkeurig bijhouden en desgevallend publiceren.

§ 7. Kledingmerken zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen aangeleverde informatie en vrijwaren COSH! van elke aansprakelijkheid indien COSH! informatie publiceert op het Platform, ongeacht of die informatie afkomstig is uit de Self-assessment of van de website(s) van het Kledingmerk.

Artikel 10 – Betalingen en kosten

§ 1. Ten aanzien van betalende Gebruikers zal COSH! jaarlijks de abonnementsprijs voor 12 maanden factureren. Eventuele supplementen worden maandelijks gefactureerd. De facturen van COSH! zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen volgend op de factuurdatum. In afwijking hiervan, kan de Gebruiker opteren voor betaling via SEPA-domiciliëring. Door het domiciliëringsmandaat te ondertekenen, geeft de Gebruiker toestemming aan (A) COSH! om opdracht te geven aan de bank om de account van de Gebruiker te debiteren en (B) aan de bank om de account van de Gebruiker te debiteren overeenkomstig de opdracht van COSH!. De Gebruiker heeft recht op een terugbetaling van de bank krachtens de afspraken gemaakt tussen de Gebruiker en de bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen de 8 weken vanaf de datum waarop de account van de Gebruiker werd gedebiteerd. De rechten van de Gebruiker worden uiteengezet in een verklaring die de Gebruiker van de bank zal ontvangen. COSH! zal desgevallend de betaling innen tussen de 8ste en de 15de van de maand.

§ 2. In geval van laattijdige betaling kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast administratieve kosten (min. 9,00 EURO herinneringskosten en min. 15,00 EURO aanmaningskosten) de niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling resulteren in verwijlinteresten op alle vervallen onbetaalde bedragen aan de rentevoet die wordt bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als ook verwijlintresten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet-betaling binnen de vastgestelde termijnen, kunnen ten laste van de Gebruiker in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde jaarabonnement, met een minimum van 66,00 EURO.

§ 3. Betaling van openstaande saldo’s door middel van compensatie met eventuele schuldvorderingen van de Retailer ten aanzien van COSH! is niet toegestaan. De voorwaarden van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de betaling via SEPA-domiciliëring.

§ 4. De abonnementsprijzen worden bij de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen COSH! en de betalende Gebruiker als basistarief aanvaard. De tarieven worden eenmaal per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, aangepast aan de kosten van levensonderhoud. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De aangepaste tarieven mogen niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule: basistarief x nieuwe indexcijfer : aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen COSH! en de betalende Gebruiker. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke diezelfde overeenkomst in werking trad.

Artikel 11 – Overmacht

§ 1. Indien COSH! zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, dan hebben wij het recht om onze verplichtingen zonder schadeplichtig te zijn op te schorten, tot op het moment dat wij alsnog in staat zijn om deze na te komen. Zodra zich een situatie van overmacht voordoet, doen wij daarvan onverwijld melding aan de desbetreffende Gebruikers.


§ 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van COSH! en buiten onze invloedssfeer gelegen is, en die de nakoming van onze verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert. Er wordt ook verwezen naar hetgeen de rechtspraak aanvaardt als zijnde overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een tekortkoming van ingeschakelde derden, staking, lock-out, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gewoonlijke vertragingen in het verkeer, epidemiologische ziekte bij onze medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor het Platform niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop wij feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

Artikel 12 – Communicatie

§ 1. COSH! communiceert met Gebruikers via elektronische post, tenzij indien en voor zover daarvan in de Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving wordt afgeweken. De door ons opgeslagen bestanden gelden als bewijs van enige communicatie, tenzij de Gebruiker het tegendeel bewijst. De datum van verzending van de elektronische communicatie door COSH! wordt geacht te gelden als datum van kennisgeving van de communicatie.


§ 2. Gebruikers zijn verplicht om de eigen systemen, inloggegevens en paswoorden passend te beveiligen, ter voorkoming van ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik door derden.

§ 3. Gebruikers mogen het Platform niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met het doel van het Platform. Gebruikers mogen via het Platform geen advertenties en hyperlinks delen zonder dat dit verband houdt met het doel van het Platform.

§ 4. Gebruikers mogen op geen enkele wijze data uit het Platform kopiëren, opslaan en/of doorsturen naar derden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Platform en de desbetreffende Gebruiker(s).

§ 5. COSH! is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met het Platform of de Website. Gebruikers zijn bovendien verplicht om elk misbruik, met name door andere Gebruikers, aan ons te melden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

§ 1. In geval van toerekenbare fout door COSH! en/of zijn aangestelden, zijn wij slechts aansprakelijk voor het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die een Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte, immateriële of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

§ 2. Behalve in geval van opzet of bedrog door COSH! en/of zijn aangestelden, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de bedragen die de Gebruiker in de periode van drie maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan ons heeft betaald dan wel verschuldigd is.

§ 3. COSH! is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een Gebruiker via of in verband met het Platform of anderszins. Evenmin zijn wij gehouden tot controle (o.a. van de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de omschrijving of conforme uitvoering) van inhoud die Gebruikers plaatsen, noch zijn wij hiervoor aansprakelijk.

§ 4. De Gebruikers aanvaarden en dragen alle risico's die verbonden zijn aan het open karakter van het Platform en de online omgeving. COSH! biedt geen enkele waarborg betreffende enig gebrek in verband met inbraak op computersystemen, de aanwezigheid van software die de veiligheid van computersystemen kan bedreigen (zoals fouten, virussen, malware, spyware, ransomware, e.d.) of fouten die bepaalde functies van het Platform kunnen aantasten.

§ 5. De Gebruiker aanvaardt dat COSH! niet aansprakelijk is voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet hebben van toegang tot het Platform door de Gebruiker of derden, als gevolg van storingen, compatibiliteitsproblemen, softwarefouten, onvolledige of onjuiste informatieoverdracht of door enige tekortkoming van ons in de uitvoering van onze diensten, behalve in geval van opzet of bedrog aan onze zijde.

§ 6. De Gebruiker vrijwaart COSH! en zijn aangestelden integraal voor elke mogelijke claim van derden in verband met enig gebruik door Gebruiker van het Platform, bijvoorbeeld in verband met door de Gebruiker geplaatste inhoud, afgenomen diensten, aangeboden diensten of geleverde prestaties.

§ 7. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die COSH! en/of zijn aangestelden zouden lijden als gevolg van aan de Gebruiker toerekenbare fouten of nalatigheden in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

§ 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweermiddelen van de Gebruiker tegenover COSH! en haar aangestelden één jaar.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendom

§ 1. Behoudens documenten, informatie, inhoud en andere elementen die de Gebruiker uploadt of ter beschikking stelt aan COSH!, behoren alle Intellectuele Eigendomsrechten en andere titels en belangen op de inhoud, technologie, software en databanken die verband houden met het Platform, toe aan COSH!. De Gebruiker mag de voornoemde zaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet geheel noch gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, bekendmaken verdelen, of anderszins aanwenden voor andere doelen dan de doelen van het Platform.

§ 2. COSH! kent de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet- sublicentieerbaar gebruiksrecht toe om het Platform te gebruiken binnen de grenzen van deze Voorwaarden. Niets in deze voorwaarden kan geïnterpreteerd worden als een uitdrukkelijke of stilzwijgende overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van ons aan een Gebruiker.

§ 3. De Gebruiker vrijwaart COSH! voor inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden door de Gebruiker.

§ 4. Door inhoud op het Platform te plaatsen of ter beschikking te stellen van COSH!, geeft de Gebruiker aan COSH! wereldwijd toestemming voor het opslaan en het gebruiken van deze inhoud in het kader van het aanbieden van het Platform.

§ 5. Telkens een Gebruiker inhoud uploadt, of anderszins overmaakt aan COSH!, waarop Intellectuele Eigendomsrechten van derden rusten, garandeert de Gebruiker dat hij hiertoe de nodige rechten heeft. De Gebruiker aanvaardt dat COSH! geen enkele controle noch adviesverlening uitoefent in verband met Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

§ 1. COSH! verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers voor: (1) het leveren van onze diensten aan Gebruikers via het Platform inclusief bijhorende communicaties, op basis van onze contractuele relatie als gevolg van uw gebruik, (2) voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, (3) het meten van het gebruik en de impact van COSH! en deze geanonimiseerde data toelichten aan retailers, overheden en subsidie of funding verschaffende overheden en investeringsfondsen, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Wil u niet dat wij uw gegevens verzenden met het oog op direct marketing, dan volstaat het om dit mee te delen via [email protected] Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.

Bent u het oneens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Dan nodigen wij u uit om eerst contact met ons op te nemen. Vervolgens kan u zich steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Een vollediger overzicht van ons gegevensverwerkingsbeleid vindt u op https://cosh.eco/nl/privacy.

§ 2. Door het opgeven van (persoons)gegevens op het Platform, geeft de Gebruiker ons toestemming om deze in verband met het doel van het Platform te verwerken en garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn tot het geven van die toestemming.

§ 3. Gebruikers mogen de persoonsgegevens die zij middels het Platform verkrijgen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die zijn verstrekt, met name het (mogelijk) maken van duurzame shoppingkeuzes voor Shoppers. Het verwerken en verzamelen van die gegevens voor enig ander doel is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

Artikel 16 – Disclaimer

§ 1. COSH! heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen zich onjuistheden voordoen, in welk geval wij ons inspannen om die zo snel mogelijk recht te zetten. Alle inhoud in verband met Retailers en Kledingmerken is echter rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig van die partijen zelf en wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Evenmin zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit het gebruik van de inhoud van het Platform, noch voor de inhoud van websites waarnaar via het Platform wordt verwezen.

§ 2. COSH! biedt geen enkele waarborg of garantie inzake de resultaten die Gebruikers kunnen verkrijgen door het Platform te gebruiken, noch inzake de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die op het Platform te vinden is of via het Platform verkregen werd.

§ 3. COSH! is gerechtigd het Platform te allen tijde zonder kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Wij kunnen het Platform ook tijdelijk buiten werking stellen of beperken wanneer dit bijvoorbeeld nodig is voor het onderhouden of aanpassen ervan. Gebruikers hebben in zulke gevallen nooit recht op enige schadevergoeding.

[MOU1]In de assessment, word took bevraagd aan welke info of opleiding een merk nog behoefte aan heeft om te verduurzamen of te groeien.

[FD2]Begrijp ik het goed dat dit thema’s zijn waarover men wordt bevraagd in de vragenlijst?

[NdS3]Opgelet Logo’s elke winkel, elk merk heeft een logo alsook COSH!

Auteursrechten…

 • Via een selfassesment geeft een merk info door
 • De vorm van schrijven wordt door COSH copywriter veranderd echter de inhoud komt uit de self assessment en de website van het merk.

[FD4]Zie artikel 16, § 1